- آموزش و پژوهش اقتصادی پروژه های اقتصاد سنجی
آموزش آسان با EViews  با فروشگاه داده فروش برآورد اقتصاد سنجی قبول سفارشات پروژه های اقتصادسنجی فیلم آموزشی
کارهای تحقیقاتی دانشجویی از جمله پروپوزال، پایان نامه، اقتصاد سنجی، آماری، داده ای و دیگر موارد را از طریق این فروشگاه و از قسمت تماس با ما سفارش دهید.

بررسی تاثیر توزیع درآمد بر پس انداز ملی در ایران

در این پروژه  تاثیر توزیع درآمد بر پس انداز ملی ایران در طول دوره زمانی 1351-1387 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بررسی شده است. آزمونهای همبستگی سریالی، نرمال بودن توزیع باقیمانده مدل، ناهمسانی واریانس و آزمون رمزی انجام شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بهترین فایل برای ارائه پروژه کلاسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد اقتصاد می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

بررسی رابطه توسعه اقتصادی با توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر فرضیه کوزنتس

این مقاله با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه توزیع درآمد و توسعه اقتصادی و آزمون فرضیه منحنی U وارون کوزنتس در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی و توان دوم تولید ناخالص داخلی حقیقی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت بر ضریب جینی داشتند که بر خلاف فرضیه U وارون کوزنتس بوده و همچنین تاثیر آن­ها بر ضریب جینی از لحاظ آماری نیز معنی د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مطالعه تاثیر توزیع درآمد بر درآمدهای مالیاتی ایران با استفاده از الگوی حداقل مربعات معمولی OLS

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر توزیع درآمد بر رشد درآمدهای مالیاتی ایران در طول دوره زمانی 1357-1387 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که ضریب جینی تاثیر منفی بر رشد درآمدهای مالیاتی ایران دارد. به عبارتی با کمتر شدن ضریب جینی یعنی بهبود توزیع درآمد رشد درآمدهای مالیاتی ایران نیز بهبود می­یابد. همچنین، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی تاثی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در ایران با روش OLS

این فایل یک پروژه آماده اقتصاد سنجی با روش حداقل مربعات معمولی است که در آن آزمونهای فروض کلاسیک و مانایی متغیرها انجام گرفته و مورد تحلیل قرار گفته است. این پروژه برای درس اقتصاد سنجی کاربردی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد آماده شده است. همچنین در رابطه با بحث موضوع مبانی نظری نیز ارائه شده است تا دانشجو به راحتی مفاهیم را دریافت کند.  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):